Historic Monuments of Ancient Kyoto (Kyoto, Uji and Otsu Cities)

Jisho-ji(Ginkaku-ji)


Kyoogokoku-ji(To-ji)